Tuesday, May 15, 2007

213) Pendekatan dalam Kerja Pemuliharaan Bangunan Bersejarah di Malaysia: Satu Tinjauan Umum ***

Kamal, K.S. dan Ahmad, A.G. (2007). Pendekatan dalam Kerja Pemuliharaan Bangunan Bersejarah di Malaysia: Satu Tinjauan Umum. Post Graduate Research Colloquium 2007, 30-31 Januari 2007, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Ms. 1-16.
  • Pengenalan kepentingan pemuliharaan bangunan bersejarah (ms1-2)
  • Prinsip, falsafah dan etika pemuliharaan bangunan bersejarah (ms3-4)
  • Isu dan penyataan masalah dalam pendekatan kerja pemuliharaan bangunan bersejarah di Malaysia (ms4-7)
  • Pendekatan dalam kerja pemuliharaan bangunan bersejarah (ms7-13)
  • Kesimpulan dan cadangan penyelidikan (ms14-15)
  • Rujukan (ms15-16)