Monday, December 22, 2008

598) National Geographic*

Johns, C. (ed.) (2008). National Geographic. December 2008, National Geographic Society, Florida.

Sunday, December 14, 2008

597) Pemuliharaan dan Penyesuaigunaan Semula Bangunan Bersejarah Bagi Menyokong Industri Pelancongan Warisan Negara***

Ab. Wahab, L. & Ahmad, A.G. (2008). Pemuliharaan dan Penyesuaigunaan Semula Bangunan Bersejarah Bagi Menyokong Industri Pelancongan Warisan Negara. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah Alam Bina, 4 Disember 2008. Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi Mara, Perak, Malaysia. (Pp.503-510).

 • Pengenalan (ms503)
 • Pemuliharaan bangunan bersejarah (ms504)
 • Kepentingan pemuliharaan bangunan bersejarah (ms504-505)
 • Penyesuaigunaan semula bangunan bersejarah dengan fungsi baru (ms505-508)
 • Tarikan bangunan bersejarah dalam industri pelancongan warisan negara (ms508)
 • Kesimpulan (ms508-509)
 • Rujukan (ms509-510)

596) Membudayakan Penyelenggaraan Masjid: Satu Kajian di Daerah Kota Samarahan*

Mohd Aris, J. (2008). Membudayakan Penyelenggaraan Masjid: Satu Kajian di Daerah Kota Samarahan. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah Alam Bina, 4 Disember 2008. Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi Mara, Perak, Malaysia. (Pp.495-502).
 • Pengenalan (ms495)
 • Masjid di Malaysia (ms495-499)
 • Penyelenggaraan masjid (ms499-502)
 • Rumusan (ms502)
 • Rujukan (ms502)

595) Pemuliharaan Masjid Ehsaniah Iskandariah, Kg. Kuala Dal, Kuala Kangsar, Perak, Peringkat Pra Kontrak: Tinjauan Perbezaan Dgn. Projek Pemb. Baru**

Harun, S.N., Nordin, T.E., Hasbullah, M.N. & Zainonabidin, A. (2008). Pemuliharaan Masjid Ehsaniah Iskandariah, Kg. Kuala Dal, Kuala Kangsar, Perak, Peringkat Pra Kontrak: Tinjauan Perbezaan Dengan Projek Pembinaan Baru. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah Alam Bina, 4 Disember 2008. Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi Mara, Perak, Malaysia. (Pp.481-494).
 • Pengenalan (ms481)
 • Proses pemuliharaan bangunan bersejarah (ms481-484)
 • Kajian kes: pemuliharaan Masjid Ehsaniah (ms484)
 • Peringkat pertama: kerja awalan (ms484-486)
 • Peringkat kedua: dokumentasi bangunan (ms486-488)
 • Peringkat ketiga: kajian dilapidasi (ms488-489)
 • Peringkat keempat: cadangan kerja pemuliharaan (ms489-491)
 • Penyediaan dokumen tender (ms491-492)
 • Penemuan dan kesimpulan (ms492-493)
 • Rujukan (ms494)

594) Konservasi dan Pembinaan Semula Balai Seni Alor Setar, Kedah***

Mohd Bahari, M. & Zahari, N.F. (2008). Konservasi dan Pembinaan Semula Balai Seni Alor Setar, Kedah. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah Alam Bina, 4 Disember 2008. Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi Mara, Perak, Malaysia. (Pp.472-480).
 • Pengenalan (ms472)
 • Prinsip kerja konservasi (ms473)
 • Kajian kes (ms73-474)
 • Seni bina (ms474-479)
 • Kesimpulan (ms479-480)
 • Rujukan (ms480)

593) Kajian Lapangan ke atas Bangunan Bersejarah di Malaysia Dari Aspek Kecacatan Bangunan dan Pemuliharaan***

Kamal, K.S. & Ahmad, A.G. (2008). Kajian Lapangan ke atas Bangunan Bersejarah di Malaysia Dari Aspek Kecacatan Bangunan dan Pemuliharaan. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah Alam Bina, 4 Disember 2008. Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi Mara, Perak, Malaysia. (Pp.459-471).
 • Pengenalan (ms459-460)
 • Tujuan kajian lapangan (ms460)
 • Pemilihan lokasi dan bangunan untuk kajian lapangan (ms460-464)
 • Tumpuan kajian lapangan (ms464)
 • Borang kajiselidik kajian lapangan (ms464-465)
 • Keputusan analisa data kajian lapangan (ms465-469)
 • Rumusan dan kesimpulan (ms470)
 • Rujukan (ms470-471)

592) Fire Safety Management in Heritage Buildings: A Case Study in Malaysia*

Salleh, N.H. & Ahmad, A.G. (2008). Fire Safety Management in Heritage Buildings: A Case Study in Malaysia. Conference Programme & Abstracts of the 2nd. International Conference on Built Environment in Developing Countries 2008, "Sustainable Built Environment: Bridging Theory and Practice", 3-4 December 2008. School of Housing, Building and Planning, University Science Malaysia. (Pp.84).

591) The Implementation of Maintenance for Historical Buildings - A Review on the Current Scenario in Malaysia**

Abdul Rashid, R. & Ahmad, A.G. (2008). The Implementation of Maintenance for Historical Buildings - A Review on the Current Scenario in Malaysia. Conference Programme & Abstracts of the 2nd. International Conference on Built Environment in Developing Countries 2008, "Sustainable Built Environment: Bridging Theory and Practice", 3-4 December 2008. School of Housing, Building and Planning, University Science Malaysia. (Pp.31).

590) Pilot Survey on the Conservation of Historical Buildings in Malaysia***

Kamal, K.S., Ab.Wahab, L. & Ahmad, A.G. (2008). Pilot Survey on the Conservation of Historical Buildings in Malaysia. Conference Programme & Abstracts of the 2nd. International Conference on Built Environment in Developing Countries 2008, "Sustainable Built Environment: Bridging Theory and Practice", 3-4 December 2008. School of Housing, Building and Planning, University Science Malaysia. (Pp.30-31).