Friday, February 06, 2015

662) Latest Publication Book For Sale: Bangunan Bersejarah Kerosakan dan Penyataan Kaedah Kerja Pemuliharaan

Kamarul Syahril Kamal & Lilawati Ab Wahab (2014). Bangunan Bersejarah Kerosakan dan Penyataan Kaedah Kerja Pemuliharaan. Penerbit UiTM Press, Selangor.

Get it now while stock last : uitmpressbookshop.blogspot.com
Official Website : http://penerbit.uitm.edu.my/
Tel : 03-5522535 Fax : 03-55225403
Address : UiTM Press
Universiti Teknologi MARA
Block 9, 4th Floor, INTEKMA Resort & Convention Centre
Persiaran Raja Muda, Section 7
40000 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

KEROSAKAN DAN PENYATAAN KAEDAH KERJA PEMULIHARAAN BANGUNAN BERSEJARAH


Dr. Kamarul Syahril Kamal___________________________________________


University Publication Centre (UPENA)


Universiti Teknologi MARA SHAH ALAM 2013


© Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), UiTM 2013Hak Cipta Terpelihara, Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia    Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan


Kerosakan dan penyataan kaedah kerja pemuliharaan bangunan bersejarah / Kamarul Syahril Kamal & Lilawati Ab Wahab.


Mengandungi indek


ISBN XXXXXXXX


1. Building defects – Conservation and preservation – Malaysia. I. Kamarul Syahril Kamal. II. Lilawati Ab Wahab.


 PRAKATA


_________________________________________________________________


Malaysia merupakan antara negara yang kaya dengan peninggalan bangunan bersejarah. Bangunan bersejarah adalah antara sebahagian daripada khazanah warisan negara yang wajar dipulihara dari masa ke semasa untuk tatapan generasi akan datang. Dengan arus pembangunan negara yang semakin pesat kini, kebanyakan daripada bangunan bersejarah ini ada yang telah dipulihara dengan baik dan ada yang telah musnah ditelan arus pembangunan. Antara isu-isu yang sedang dialami oleh bangunan bersejarah ini ialah seperti kurangnya usaha masyarakat umum dalam usaha untuk memulihara bangunan bersejarah, bangunan bersejarah tidak diselenggara dan dupilihara dengan baik,bangunan eggrsejarah diroboh untuyk tujuan pembangunan, pendekatan kerja pemuliharaan dan pengubahsuaian yang tidak mengikut prinsip asas pemuliharaan, dan masalah kerosakan yang melanda kebanyakan bangunan bersejarah itu sendiri disebabkan oleh faktor usia dan keusangan.


Sehubungan dengan itu, buku ini dihasilkan dengan tujuan untuk merungkai segala persoalan dan permasalahan yang berkaitan dengan kerosakan yang sering berlaku pada bangunan bersejarah dan seterusnya menerangkan secara teknikal tentang bagaimana untuk memulihara bangunan bersejarah. Kandungan buku ini telah disusun dengan teliti bagi memudahkan para pembaca memahami apa itu bangunan bersejarah, kaedah pemeriksaan kerosakan pada banunan bersejarah, punca dan agen kerosakan serta jenis-jenis kerosakan bangunan yang sering berlaku ke atas kebanyakan bangunan bersejarah di Malaysia. Seterusnya buku ini juga akan menerangkan secara terperinci tentang penyataan kaedah bagaimana untuk memulihara bangunan bersejarah ini dengan menggunakan teknik dan kaedah yang betul dan terbukti berkesan. Penyataan kaedah pemuliharaan yang betul adalah amat penting dan perlu dijadikan sebagai rujukan oleh semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam industri pemuliharaan bangunan bersejarah kerana sekiranya kaedah pemuliharaan itu dilakukan dengan cara yang salah, maka dikhuatiri bukan sahaja kerosakan bangunan itu tidak dapat dibaiki dengan baik malah ia turut akan menjejaskan keaslian reka bentuk, seni bina dan bahan binaan serta nilai sejarah yang terdapat pada bangunan bersejarah berkenaan.


Akhir kata, sejuta penghargaan diberikan kepada semua pihak yang telah memberikan sokongan baik secara langsung atau tidak langsung sehingga terhasilnya buku ini. Adalah diharapkan agar buku ini dapat dijadikan ebagai rujukan dan meberi manfaat kepada semua pihak yang berkecimpung dalam industri pemuliharaan bangunan bersejarah serta dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan utama kepada mahasiswa universiti dalah usaha untuk menimba ilmu pengetahuan yang tak terbatas ini.


Dr. Kamarul Syahril Kamal.


Monday, April 30, 2012

661) Kelestarian Warisan Negara***


Saidatulakmal Mohd (ed.) (et.al) (2011). Kelestarian Warisan Negara. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
 • Pengenalan Kepada Pemuliharaan dan Kerosakan Bangunan Bersejarah oleh Kamarul Syahril Kamal, Lilawati Ab Wahab & A Ghafar Ahmad (ms1-16)
 • Pengurusan Penyenggaraan Bangunan Warisan di Malaysia: Isu, Dilema dan Strategi oleh Mohammad Asraf Abdul Rahman & Zainal Abidin Akash (ms17-28)
 • Konservasi Catan Dinding Masjid Tua Tok Machap, Melaka oleh Musrizal Mat Isa & Stephen Chia (ms29-40)
 • Pendekatan Amalan Penyenggaraan Bangunan Warisan di Malaysia oleh Robiah Abdul Rashid & A Ghafar Ahmad (ms41-58)
 • Menara Masjid Kampung Pulai Chondong : Penonjolan Warisan Unik Kelantan oleh Membunga @ Siti Meriam Yaacob, Fatimah Hassan, Sakinah Abu Bakar & Azmah Abd. Manaf (ms59-70)
 • Pemuliharaan dan Pembaikan Masjid Kayu Tradisional di Malaysia: Tinjauan pada Teknik Pembaikan oleh Suhana Johar & A Ghafar Ahmad (ms71-84)
 • Antara Kelangsungan dan Kepupusan: Satu Penilaian Etnografi Terhadap Budaya Material Suku Lanoh di Kampung Air Bah, Lenggong, Perak oleh Hamidi Mohd Isa (ms85-96)
 • Pemuliharaan dan Pemeliharaan Warisan Arkeologi Malaysia oleh Stephen Chia (ms97-110)
 • Pembinaan Warisan Budaya untuk Pembinaan Negara Bangsa oleh Zulhilmi Paidi (ms111-126)
 • Penerapan dan Pemeliharaan Nilai Murni Melalui Projek Libatsama Bersama Komuniti Orang Kurang Upaya oleh Azlinda Azman & Jamaluddin Sulaiman (ms127-136)
 • Pelancongan Warisan di Terengganu: Sejauh Mana Pengalaman Pelancongan Menepati Tahap Jangkaan oleh Badaruddin Mohamed, Izatul Yussof, Masitah Muhibuddin & Shida Irwana Omar (ms137-154)
 • Peninggalan Perang di Pulau Pinang yang Hampir Dilupakan - Tinjauan Terhadap Usaha Pemuliharaan oleh Saidatulakmal Mohd & Jacqueline Liza Fernandez (ms155-164)

660) Multifaceted Aspects of Asian Heritage***


Saidatulakmal Mohd (ed.) (et.al) (2011). Multifaceted Aspects of Asian Heritage. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
 • Neglected Natural Heritage of Penang, Malaysia: Potentials, Threats and Challenges for Conservation by Ngai Weng Chan (ms1-9)
 • Interpretation of Conflict at Contested Heritage: Krue Se Mosque, Patani by Apinya Baggelaar Arrunnapaporn (ms11-22)
 • Expectation and Perception Towards Cultural and Heritage Tourism: Meeting the Gap in Perak by Irma Yazreen Md Yusoff, Jamal Abdul Nassir Shaari & Siti Sarah Norhamidi (ms23-32)
 • Conservation the Heritage Spaces of Kuala Lumpur: A Case Study of the Old Market Square (Medan Pasar) by Nadiyanti Mat Nayan & David Jones (ms33-42)
 • Beyond the Sleepy Hollow: Interpreting the Collective Heritage of Sungai Lembing by Veronica Ng Foong Peng (ms43-56)
 • Old Cemeteries - Public Assessment on the Conservation Effort of Muhibbah Cemetery by Saidatulakmal Mohd & Jacqueline Liza Fernandez (ms57-66)
 • Cultural and Heritage Tourism in Perak: What Really Matters to Tourists by Jamal Abdul Nassir Shaari, Irma Yazreen Md Yusoff & Siti Sarah Norhamidi (ms67-78)
 • Convict Sites - A New World Heritage Paradigm by Peter Romey (ms79-88)
 • Ficus and Its Effects on Building: Case Study of Shophouses in Kluang, Johor by Zuraini Md Ali, Rodiah Zawawi & Ng Sin Ping (ms89-98)
 • The Dont's in Conservation: Lesson Learned from Kampung Cina, Kuala Terengganu by Nooridayu Ahmad Yusuf & Nor Hayati Hussain ( ms99-110)
 • ICT for Museums to Cater for the Needs of Young Audiences by Rohaya Mohd Noor (ms111-126)
 • A Proposal for a Preservation Technology Forum in South Esat Asia by Donald Ellsmore (ms127-140)
 • Physico-Chemical Characterististics and Environmental Threats on World Heritage Sundarbans Mangrove Forest of Bangladesh by Muhammad Muhibullah (ms141-154)
 • Stakeholders Perception of A World Heritage Site: The Case of Georgetown, Penang by Masitah Muhibudin (ms155-168)

Thursday, August 26, 2010

659) Pemuliharaan Bangunan Bersejarah***
Siti Norlizaiha Harun (et.al) (2010). Pemuliharaan Bangunan Bersejarah. UPENA, Shah Alam.

ISI KANDUNGAN

BAB 1 (ms1-20)
DEFINISI, KONSEP DAN PRINSIP PEMULIHARAAN BANGUNAN BERSEJARAH
Siti Norlizaiha Harun

Pengenalan
Definisi
Konsep Pemuliharaan Bangunan
Keaslian Dalam Bahan Binaan
Keaslian Dalam Reka Bentuk
Keaslian Dalam Kerja Binaan dan Pertukangan
Keaslian Dalam Susun Atur
Matlamat dan Pelaksanaan Pemuliharaan
Prinsip Pemuliharaan
Pendekatan Pemuliharaan
Pengekalan
Pemuliharaan
Pengembalian Semula
Pembinaan Semula
Kesimpulan
Rujukan

BAB 2 (ms21-40)
RANGKA KERJA PEMULIHARAAN BANGUNAN BERSEJARAH DI MALAYSIA
A Ghafar Ahmad

Pengenalan
Kepentingan Pemuliharaan Bangunan
Sejarah
Nilai Seni Bina
Pelancongan
Pendidikan
Pembentukan Minda
Prinsip Kerja Pemuliharaan Bangunan
Meminimakan Gangguan
Menjalankan Kajian Saintifik dan Ujian Makmal
Mendokumentasi Kerja-kerja Pemuliharaan
Mengaplikasi Kaedah dan Teknik
Rangka Kerja Pemuliharaan Bangunan Bersejarah
Peringkat Pertama: Penyelidikan Awalan
Peringkat Kedua: Kajian Kecacatan Bangunan
Peringkat Ketiga: Penyediaan Dokumen Tender
Peringkat Keempat: Kerja-kerja Pemuliharaan Bangunan
Peringkat Kelima: Pengurusan Warisan
Bangunan Bersejarah Sebagai Produk Pelancongan Warisan
Kesimpulan
Rujukan

BAB 3 (ms41-54)
KECACATAN BANGUNAN
Brit Anak Kayan

Pengenalan
Kecacatan Biasa Pada Bangunan Bersejarah
Keretakan
Tompok Kotoran, Tumbuhan Biologi dan Pelunturan Warna
Perlunturan Jubin
Penghabluran
Kecacatan Bahan Cat
Kecacatan Sambungan Mortar
Kecacatan Lapisan Simen dan Lepa
Mutu Kerja Rendah
Kerosakan Pada Komponen Saliran Air Hujan
Pereputan dan Kerosakan pada Bahan Kayu
Serangan Serangga dan Anai-anai pada Bahan Kayu
Kecacatan Struktur dan Elemen Bumbung
Lembapan
Kecacatan dan Kerosakan Disebabkan Pemendapan Tanah
Kesimpulan
Rujukan

BAB 4 (ms55-88)
TEKNIK DAN KAEDAH PEMULIHARAAN BANGUNAN BERSEJARAH
Kamarul Syahril Kamal

Pengenalan
Teknik dan Kaedah Pemuliharaan Bangunan Bersejarah
Pelupusan Pokok Tumpang dan Tumbuhan Mikrobiologi
Pencucian Dinding Batu-Bata
Rawatan Penyahgaraman dan Rawatan Kelembapan
Pemuliharaan Dinding Batu-Bata
Pemuliharaan Cat
Pemuliharaan Pintu dan Tingkap Kayu
Pemuliharaan Lantai Kayu
Pemuliharaan Tangga Kayu
Pemuliharaan Kerangka Bumbung Kayu
Pemuliharaan Genting Bumbung Tanah Liat
Kesimpulan
Rujukan

BAB 5 (ms89-104)
PENYENGGARAAN BANGUNAN
Robiah Abdul Rashid

Pengenalan
Definisi Penyenggaraan
Konsep Penyenggaraan Bangunan
Jenis-jenis Penyenggaraan
Penyenggaraan Terancang
Penyenggaraan Terancang Pencegahan
Penyenggaraan Terancang Pembaikan
Penyenggaraan Tidak Terancang
Kerja-Kerja Penyenggaraan
Pembersihan dan Perkhidmatan
Pembaikan dan Pengubahsuaian
Penggantian
Program Penyenggaraan
Program Jangka Panjang
Program Jangka Pertengahan
Program Jangka Pendek
Skop Penyenggaraan Bangunan Bersejarah
Perancangan
Penyediaan Laporan dan Rekod
Pengawalan dan Pelaksanaan Kerja
Penyelarasan
Faktor-faktor yang Diambil Kira Dalam Kerja-kerja Penyenggaraan
Kepentingan Penyenggaraan Bangunan Bersejarah
Kesimpulan
Rujukan

BAB 6 (ms105-120)
PENDEKATAN PENYENGGARAAN BANGUNAN BERSEJARAH
Amir Fasha Mohd Isa

Pengenalan
Pendekatan Pemuliharaan
Manual Pemuliharaan
Buku Log
Pemeriksaan Berkala
Laporan
Penyenggaraan Rutin dan Penjagaan Harian
Perlindungan Kebakaran
Kesimpulan
Rujukan

BAB 7 (ms121-140)
PENYESUAIGUNAAN SEMULA BANGUNAN BERSEJARAH
Lilawati Ab Wahab

Pengenalan
Sebab-sebab Pemilihan Konsep Penyesuaigunaan Semula Bangunan
Masa Pembinaan yang Singkat
Kos dan Ekonomi
Ketiadaan Tanah atau Tapak untuk Pembinaan Bangunan Baru
Pertambahan Kepadatan Penduduk
Kemudahan Kelulusan dari Pihak Berkuasa
Keindahan dan Keunikan Reka Bentuk Seni Bina Bangunan Lama
Memelihara Warisan Bangsa
Kriteria Penyesuaigunaan Semula Bangunan
Selamat untuk Digunakan
Kos yang Perlu Dikeluarkan
Elemen atau Fungsi Bangunan Asal
Ekonomi
Penyesuaigunaan Semula Bangunan Bersejarah di Malaysia
Pihak yang Mengguna Pakai Konsep Penyesuaigunaan Semula Bangunan
Bersejarah di Malaysia
Contoh Penyesuaigunaan Semula Bangunan Bersejarah di Malaysia
yang Berjaya
Pasar Seni, Kuala Lumpur
Rumah Kedai di Jalan Hang Jebat, Melaka (Jonker Street)
Muzium Sejarah dan Etnografi Melaka (Bangunan Stadhuys)
Penyesuaigunaan Semula Bangunan Bersejarah Sebagai Tarikan Industri Pelancongan
Kesimpulan
Rujukan

BAB 8 (ms141-168)
PENGENALAN KESELAMATAN KEBAKARAN UNTUK BANGUNAN BERSEJARAH DI MALAYSIA
Nurul Hamiruddin Salleh

Pengenalan
Konsep Keselamatan Kebakaran Bangunan
Keselamatan Kebakaran di Bangunan Bersejarah
Kebakaran dan Bangunan Bersejarah
Akta Keselamatan Kebakaran Bangunan dan Warisan di Malaysia
Keselamatan Kebakaran Bangunan
Bangunan Bersejarah
Langkah-langkah Meningkatkan Tahap Keselamatan
Kebakaran untuk Bangunan Bersejarah
Langkah 1: Memahami Kepentingan Bangunan Bersejarah Terbabit
Langkah 2: Menjalankan Audit Keselamatan Kebakaran Sedia Ada
Langkah 3: Mengenal Pasti Kehendak Keselamatan Kebakaran
Langkah 4: Penilaian Cadangan Pilihan
Langkah 5: Menyediakan Polisi Keselamatan Kebakaran
Langkah 6: Menyediakan Pelan Tindakan
Cadangan
Pihak Pengurusan atau Majikan
Pihak Kakitangan atau Pekerja
Pihak Berkuasa
Kesimpulan
Rujukan

INDEKS

Sunday, April 18, 2010

658) Libur**

Karangkraf (2010). Libur. April 2010, Ultimate Pages Sdn. Bhd., Selangor.
 • 3 tapak warisan dunia jadi taruhan (ms52-57)
 • Warisan tersembunyi di Taiping (ms58-63)
 • Menjejak warisan Kuala Lipis (ms66-71)

657) Penang Economic Monthly**

Beng, O.K. (ed.) (2010). Penang Economic Monthly. April 2010, Issue 4.10, Socio-Economic and Environmental Research Institute (SERI), Penang.
 • Taking tourism to the next level (ms8-14)
 • Penang tourism survey (ms15-19)

Saturday, April 03, 2010

656) Pengenalan Kepada Pemuliharaan Bangunan Bersejarah***

Kamal, K.S. (2010). Pengenalan Kepada Pemuliharaan Bangunan Bersejarah. 2nd. Builders Symposium (BuSY 2020), "Broadening Horizon Through Built Environment", 25th. March 2010, University Technology MARA, Perak.
 • Abstrak (ms16)
 • Pengenalan (ms16-18)
 • Definisi bangunan bersejarah (ms18)
 • Definisi pemuliharaan bangunan bersejarah (ms19)
 • Kepentingan pemuliharaan bangunan bersejarah (ms19-20)
 • Isu semasa berkaitan pemuliharaan bangunan bersejarah (ms20)
 • Prinsip asas pemuliharaan bangunan bersejarah (ms20-21)
 • Etika kerja pemuliharaan bangunan bersejarah (ms21)
 • Pendekatan kerja pemuliharaan bangunan bersejarah (ms22)
 • Kesimpulan (ms22)
 • Rujukan (ms23-24)

Saturday, October 10, 2009

655) Heritage Houses of Penang***

Nasution, K.S. & Berbar, H. (2009). Heritage Houses of Penang. Marshall Cavendish Editions, Singapore.
 1. Introduction (ms10-32)
 2. From traditional house to Penang Bungalow (ms33-53)
 3. From Shophouse to Terraced Dwelling House (ms54-69)
 4. In a Chinese Courtyard Home (ms70-99)
 5. An Electic Home (ms100-126)
 6. Glossary (ms127-128)

654) Ipoh Perak: The City that Tin Built - A Guide to the Heritage Sites and Buildings of Perak's State Capital***

Nasution, K.S. & Lubis, A.R. (1997). Ipoh Perak: The City that Tin Built - A Guide to the Heritage Sites and Buildings of Perak's State Capital. Perak State Goverment, Perak.

653) Taiping: Town of Everlasting Peace - A Guide to the Heritage Sites and Buildings of Perak's Foremost Historic Town***

Nasution, K.S. & Lubis, A.R. (1997). Taiping: Town of Everlasting Peace - A Guide to the Heritage Sites and Buildings of Perak's Foremost Historic Town. Taiping Municipal Council, Perak.

652) George Town UNESCO World Heritage Site 2009 Passport***

ANON (2009). George Town UNESCO World Heritage Site 2009 Passport. Penang Heritage Trust, Pulau Pinang.
 1. Syed Alatas Mansion (Penang Islamic Museum)
 2. Sun Yat Sen's Penang Base
 3. Meng Eng Soo Temple
 4. Kapitan Keling Mosque
 5. Goddess of Mercy Temple
 6. St. George's Anglican Church
 7. Arulmigu Mahamariamman Temple
 8. Teochew Ancestral Temple
 9. Hock Teik Cheng Sin
 10. Cheah Kongsi
 11. Acheen Street Mosque
 12. Khoo Kongsi
 13. Church of The Assumption
 14. Cheong Fatt Tze Mansion
 15. Logan's Memorial
 16. Town Hall
 17. City Hall
 18. Fort Cornwallis
 19. Cantonese Tua Pek Kong Temple
 20. Chung Keng Kwee Ancestral Temple
 21. Queen Victoria Memorial Clock Tower
 22. Malayan Railway Building
 23. Clan Jetties
 24. Yeoh Kongsi
 25. Nagore Durgha Sheriff
 26. Penang State Museum

651) Penang Economic Monthly*

Beng, O.K. (ed.) (2009). Penang Economic Monthly. Preview Issue: October - December 2009, Socio-Economic and Environmental Research Institute (SERI), Penang.
 • Vintage whites (ms28-35)
 • 1) Covent Light Street
 • 2) Penang Court House
 • 3) E&O Hotel
 • 4) St. George's Church
 • 5) Penang State Museum
 • 6) Hardewicke House
 • 7) Kapitan Keling Mouse
 • 8) Soonstead Mansion
 • 9) Khuan Lock Kopitiam
 • 10) Campbell Street Market
 • 11) Birch House
 • 12) Penang City Hall
 • 13) Yeap Chor Ee Family Bungalow
 • Accommodating heritage (ms40-41)

Monday, September 07, 2009

650) Heritage Asia**

Abdul Hamid, A. S. (ed.) (2009). Heritage Asia. Volume 6 No. 2, July - September 2009, MPH Group Megazine (M) Sdn. Bhd., Selangor.
 • Underrated and under threat - the Gambier Street Old Markets, Kuching, Sarawak (ms20-29)
 • Penang - The Pearl of the Orient' (ms31-33)
 • History of the Eastern & Oriental Penang (ms36)
 • The Campbell Street Market, George Town, Penang (ms38-44)
 • Where Kuala Lumpur began - Old Market Square (ms46-48)
 • The Maxwell School, Kuala Lumpur (ms50-55)
 • Glimpses of railway history in Peninsular Malaysia (ms64-66)

649) National Geographic*

Johns, C. (ed.) (2009). National Geographic. July 2009, National Geographic Society, Florida.

648) The Megazine Towards English Profeciency**

Abdullah, U. (ed.) (2009). The Megazine Towards English Profeciency. Vol. 3, MEP Education Consult Sdn. Bhd., Selangor.
 • Heritage Cities of Malaysia - Part 2: The Penang Chapter (ms40-44)
 • A brief history of Penang, The Pearl of the Orient (ms41)
 • Acheen Street Mosque (ms41-42)
 • Khoo Kongsi (ms42)
 • Carpenter Guild (ms42)
 • Suffolk House (ms42-43)
 • Kapitan Keling Mosque (ms43)
 • Church Street Pier (ms43)
 • Fort Cornwallis (ms43-44)
 • 120 Armenian Street (ms44)
 • Loke Mansion (ms44)

647) Penggunaan Atap Belian pada Bangunan Bersejarah di Sarawak**

Enche Yusop, R. (2009). Penggunaan Atap Belian pada Bangunan Bersejarah di Sarawak. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 3: Genting Bumbung, 14-16 Ogos 2009, Hotel Bayview, George Town, Pulau Pinang. (Dalam Powerpoint).
 • Kayu Belain (ms2)
 • Taburan (ms2)
 • Jangka hayat (ms3)
 • Pokok Belian matang (ms3)
 • Ciri utama (ms3)
 • Kegunaan (ms3)
 • Kepercayaan (ms4)
 • Kriteria kayu Belian (ms4)
 • Kaedah pemasangan (ms5)
 • Kaedah tradisi (ms6)
 • Dengan pengenalan lapisan atap (ms6)
 • Atap Belian dan bangunan bersejarah di Sarawak (ms6)
 • Kubu Lily (ms7)
 • Atap kubu Fort Lily (ms7)
 • Kubu Sylvia (ms7)
 • Kubu Brooke (ms7)
 • Astana (ms8)
 • Old Court House (ms8)
 • Old Building (Muzium Etnologi) (ms8)
 • Atap Belian lama dan baru (ms9)
 • Atap Belian lama (ms9)
 • Atap Belian baru (ms10)
 • Atap Belian - 'detriorasi' (ms10-11)
 • Atap Belian - cabaran (ms12)
 • Atap Belian - 'alternatif' (ms12)

646) Konservasi Bumbung Jubin Marsailles, Bangunan No. 57, Jalan Macalister, George Town, Pulau Pinang***

Shabri, S. (2009). Konservasi Bumbung Jubin Marsailles, Bangunan No. 57, Jalan Macalister, George Town, Pulau Pinang. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 3: Genting Bumbung, 14-16 Ogos 2009, Hotel Bayview, George Town, Pulau Pinang. (Dalam Powerpoint).
 • Kedudukan lokasi bangunan (ms1)
 • Imej satelit Bangunan No. 57, Jalan Macalister (ms2)
 • Kumpulan kerja (ms2)
 • Sejarah bangunan (ms3)
 • Keratan akhbar projek pemuliharaan bangunan (ms4)
 • Pelan bumbung bangunan (ms4)
 • Pandangan atas tapak projek sebelum pemuliharaan (ms5)
 • Genting bangunan sebelum pemuliharaan (ms5)
 • Struktur siling sebelum pemuliharaan (ms6)
 • Kajian dilapidasi bumbung (ms6-7)
 • Laporan genting Marsailles sedia ada (ms7)
 • Tatacara kerja (method of statement) (ms8)
 • Bumbung sementara (ms8)
 • Proses penanggalan genting sedia ada (ms9)
 • Proses pembersihan (ms9)
 • Proses merawat genting (ms10)
 • Kaedah pembersihan genting (ms10)
 • Proses pengelasan dan pengeringan (ms11)
 • Membaiki struktur kerja kayu dan penukaran kayu (ms11)
 • 'Mock-up' genting Marsailles (ms12)
 • Pemasangan bumbung (ms12-13)
 • Parameter 'cornice' sedia ada (ms13)
 • Baik pulih parameter 'cornice' (ms14)
 • 'Tagging' (ms15)
 • Penyimpanan bagi tujuan penyelenggaraan (ms15)
 • Masalah tapak dan kerja (ms16-17)
 • GCI Marsailles (ms17)
 • Pemeriksaan tapak dan bangunan selepas pemuliharaan (ms18)

645) Code of Practice for Installation of Clay Roofing Tiles - Singapore Standard CP 94:2002**

Hock, K.L. (2009). Code of Practice for Installation of Clay Roofing Tiles - Singapore Standard CP 94:2002. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 3: Genting Bumbung, 14-16 Ogos 2009, Hotel Bayview, George Town, Pulau Pinang.
 • The 'V' tiles (ms1)
 • Types of roof construction for conservation projects (ms1-4)

644) Kerja-kerja Konservasi Bangunan No. 138, Jalan Hutton, Pulau Pinang***

Md. Said, K. (2009). Kerja-kerja Konservasi Bangunan No. 138, Jalan Hutton, Pulau Pinang. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 3: Genting Bumbung, 14-16 Ogos 2009, Hotel Bayview, George Town, Pulau Pinang.
 • Introduction (ms1)
 • Brief architectural description (ms1)
 • Location plan and site plan (ms2)
 • Heritage building (ms2)
 • Ground floor plan (ms3)
 • First floor plan (ms3)
 • Elevation (ms4)
 • Images before conservation works (ms4-7)
 • Interesting architectural features (ms8-10)
 • Dilapidation survey (ms11-12)
 • Problems of rising damp (ms13)
 • Roofing works (ms13-14)
 • Factors contributing to rising dampness to walls (ms14)
 • Treatment to rising damp / dilapidated plasterworks (ms15)
 • Treatment to rising dampness to walls (ms15)
 • Colour study (ms16)
 • Design issues (ms16-17)
 • Final proposal (ms17-18)
 • Sharing experience (ms19)
 • Project delivery (ms19)

643) Genting Singgora dari Kelantan dan Thailand***

Saud, S. (2009). Genting Singgora dari Kelantan dan Thailand. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 3: Genting Bumbung, 14-16 Ogos 2009, Hotel Bayview, George Town, Pulau Pinang. (Dalam Powerpoint).
 • Latar belakang (ms1)
 • Penggunaan genting dari aspek lain (ms1)
 • Contoh bangunan bergenting Singgora (ms1-3)
 • Spesifikasi genting Singgora (ms4)
 • Lukisan kerja dan kaedah pemasangan genting (ms4-6)
 • Kaedah pembuatan genting Singgora (ms6-8)
 • Kaedah cucian dan rawatan genting Singgora (ms8-11)

642) Pengenalan Kepada Genting Bumbung Bentuk 'V'***

Tiong, K.B. (2009). Pengenalan Kepada Genting Bumbung Bentuk 'V'. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 3: Genting Bumbung, 14-16 Ogos 2009, Hotel Bayview, George Town, Pulau Pinang.
 • Introduction to 'V' roofing tiles - prologue (ms1-4)
 • Background Melaka and George Town - Historic Cities of the Straits of Malacca brief description (ms4-6)
 • Outstanding universal values of Melaka and George Town (ms6-8)
 • 'V' tiles by 'Terreal' (ms9-10)
 • 'Barrel' or 'Mission' tiles (ms11)
 • 'V' tiles (old) (ms12-13)
 • Recycling roofing material (ms14-18)
 • General observation (ms19)
 • Concluding remarks (ms19)

Tuesday, August 25, 2009

641) Cadangan Keja-kerja Konservasi Bangunan Sanitary Board, Taiping, Perak**

Loo, V. (2009). Cadangan Keja-kerja Konservasi Bangunan Sanitary Board, Taiping, Perak. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 2: Lepaan Kapur, 17-19 Julai 2009, Dewan Pusat Pelancongan Negeri Perak, Ipoh, Perak. (Dalam Powerpoint).
 • Pengenalan (ms2-3)
 • Keadaan asal (ms4-5)
 • Lukisan teknikal (ms6-7)
 • Langkah kerja konservasi (kerja batu) (ms8)
 • Khemah perlindungan (ms9)
 • Pemerhatian (ms10-11)
 • Kerja meroboh (ms12)
 • Rekahan (ms13)
 • Mengikis cat (ms14)
 • Bahan pengikat (ms15-18)
 • Dinding bata (ms19-20)
 • Butress (ms21)
 • Tiang bata (ms22)
 • Kerja batu (ms23

640) Cadangan Kerja-kerja Konservasi Bangunan Muzium Perak, Taiping, Perak Darul Ridzuan**

Steven, T.B.A. (2009). Cadangan Kerja-kerja Konservasi Bangunan Muzium Perak, Taiping, Perak Darul Ridzuan. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 2: Lepaan Kapur, 17-19 Julai 2009, Dewan Pusat Pelancongan Negeri Perak, Ipoh, Perak. (Dalam Powerpoint).
 • Introduction (ms1)
 • Construction (ms2)
 • Observation (ms2-5)
 • Analysis (ms5-9)

639) Restorasi Bangunan Lama Mahkamah Tinggi Pulau Pinang Tahun 2007***

Kader, N. (2009). Restorasi Bangunan Lama Mahkamah Tinggi Pulau Pinang Tahun 2007. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 2: Lepaan Kapur, 17-19 Julai 2009, Dewan Pusat Pelancongan Negeri Perak, Ipoh, Perak. (Dalam Powerpoint).
 • Perihal kontrak (ms1)
 • Design requirements & parameters (ms1)
 • Client needs statement (ms2)
 • Measured drawings (ms2-3)
 • Dilapidation survey (ms3)
 • Building defects study (ms3-4)
 • Kajian gambar bersejarah (ms4-5)
 • Eskavasi arkeologi (ms5-6)
 • Ujian dan kajian bahan (ms6)
 • Dokumentasi HABS (ms7)
 • Building defect (ms7-9)
 • Pemindahan Logan memorial (ms9-10)
 • Kerja-kerja pemuliharaan (ms11-18)
 • a) Kerja-kerja rawatan anai-anai
 • b) Kerja-kerja pemuliharaan kekuda bumbung
 • c) Kerosakan pada dinding
 • d) Cocoon treatment
 • e) Rawatan rising damp
 • f) Kerja-kerja pemuliharaan dinding
 • g) Keja pemuliharaan tiang
 • h) Kerja pemuliharaan balustrade
 • i) Kerja pemuliharaan lantai kayu dan gelegar
 • j) Siling
 • k) Kerja pemuliharaan cornice
 • l) Kerja pemuliharaan dan pemasangan baru lantai jubin geometric
 • m) Kerja pemuliharaan lantai jubin geometric
 • n) Kerja pemuliharaan tangga kayu
 • o) Restorasi pintu
 • p) Restorasi tingkap
 • q) Restorasi kekisir angin
 • r) Restorasi besi
 • s) Kubah
 • Sebelum dan selepas kerja-kerja restorasi dan pemuliharaan (ms18-21)
 • Bangunan lama Mahkamah Tinggi Pulau Pinang hari ini (ms21-24)

638) Pozzolan**

Othman, M.R. (2009). Pozzolan. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 2: Lepaan Kapur, 17-19 Julai 2009, Dewan Pusat Pelancongan Negeri Perak, Ipoh, Perak.
 • Introduction (ms2)
 • History of pozzolan (ms2)
 • Material (ms2-3)
 • Pozzolanic reaction (ms3)
 • Benefits and advantages of the natural pozzolan (ms3-5)
 • Method statement for lime mortar used for Bangunan Sultan Abdul Samad (ms5-12)
 • Project list for pozzolan works (ms13-14)
 • Completion of the methodologies of salt desalination and rising damp treatments at Sultan Abdul Samad Building, Kuala Lumpur (ms15-37)
 • a) Moisture meter reading reference
 • b) Causes and effect
 • c) Internal wall existing conditions
 • d) Treatment process no 1. cocoon method
 • e) Treatment process no 2. rising damp
 • f) Salt comparison chart
 • g) Summary salt comparison chart
 • h) Project list
 • Project list-salt desalination and rising damp treatment (ms38-40)

637) Konservasi Bangunan Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur***

Idris, M.A. (2009). Konservasi Bangunan Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 2: Lepaan Kapur, 17-19 Julai 2009, Dewan Pusat Pelancongan Negeri Perak, Ipoh, Perak. (Dalam Powerpoint).
 • Pengenalan (ms2)
 • Pengenalan Bangunan Sultan Abdul Samad (ms3)
 • Tajuk kontrak (ms4)
 • Pelan tapak (ms5)
 • Skop (ms6)
 • Fasa reka bentuk (ms19)
 • Isu-isu yang timbul semasa proses reka bentuk (ms19)
 • Isu-isu semasa pembinaan (ms20)
 • Isu-isu semasa post kontrak (ms21)
 • Cadangan dari pihak SPAZ sdn. bhd. untuk pertimbangan pihak warisan (ms21)

636) Kecacatan Lepaan dan Analisis Kelembapan Bangunan Pejabat Pos Lama Ipoh, Perak***

Harun, S.N. (2009). Kecacatan Lepaan dan Analisis Kelembapan Bangunan Pejabat Pos Lama Ipoh, Perak. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 2: Lepaan Kapur, 17-19 Julai 2009, Dewan Pusat Pelancongan Negeri Perak, Ipoh, Perak.
 • Pengenalan (ms1)
 • Latar belakang bangunan (ms1-2)
 • Keadaan fizikal dan kecacatan bangunan (ms2-4)
 • a) Bumbung bocor
 • b) Pelepa dinding peroi, rapuh dan terkopek
 • c) Keretakan pada dinding, lantai, tiang dan tangga
 • d) Keretakan pada tiang menara, pedimen, gerbang dan dekorasi fasad di bahagian bumbung rata dan tumbuhan renek di celah rekahan memecahkan strultur
 • e) Permukaan dinding kotor dan kehadiran pokok pada dinding
 • f) Kerosakan pada siling kayu dan siling konkrit verandah
 • g) Sistem bekalan air yang pecah dan longkang tidak sempurna
 • h) Tingkap dan pintu kayu reput, patah, rosak dan reka bentuk baru tidak sama dengan yang asal
 • i) Lantai kayu dan kambi dinding rosak, terkopak dan patah
 • j) Pengelupasan cat
 • Kecacatan lepaan dinding (ms4-9)
 • a) Dinding luar
 • b) Dinding dalam
 • c) Dinding parapet dan pedimen
 • Analisis kelembapan bangunan (ms10-13)
 • a) Rising damp
 • b) Rekahan pada lepaan
 • c) Kebocoran paip dan hentaman hujan pada kawasan terdedah
 • Kesimpulan (ms13)
 • Rujukan (ms13)

635) Treatment of Rising Damp and Replastering at Heritage Buildings***

Ahmad, A.G. (2009). Treatment of Rising Damp and Replastering at Heritage Buildings. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 2: Lepaan Kapur, 17-19 Julai 2009, Dewan Pusat Pelancongan Negeri Perak, Ipoh, Perak. (Dalam Powerpoint).
 • Framework of building conservation (ms2)
 • Stage 1: preliminary investigation (ms2)
 • Stage 2: dilapidation survey (ms3-4)
 • a) The importance of dilapidation survey
 • b) Dilapidation survey report
 • c) Format of dilapidation survey report
 • d) Table of content for dilapidation survey report
 • Stage 3: preparation of tender document (ms5-7)
 • a) Appointment of building contractor
 • b) Conservation aspects in bill of quantities
 • c) Proposed methods & techniques of building conservation
 • d) Proposed scientific studies and laboratory tests
 • e) Site visits and investigation by consultant & clients
 • f) Site briefing by consultants to potential building contractors
 • g) Appointment of building contractor
 • Stage 4: conservation work (ms7-10)
 • a) Principles of building conservation
 • Stage 5: heritage management (ms10-11)
 • a) Heritage trails
 • b) Promoting and marketing heritage products
 • Common building defects: external attacks (ms11-19)
 • a) Rising damp and salt attack
 • b) Rising damp
 • c) Treatment for rising damp
 • d) Moisture meter to detect dampness
 • e) Causes of salt attack
 • f) Salt contamination
 • g) various types of salts in heritage buildings
 • h) Treatment for salt attack
 • i) Sequence of conservation work for risisng damp and salt attack
 • j) Salt drilling for laboratory tests
 • j) Salt test results
 • k) Salt desalination
 • l) Damp proof course
 • m) Component elements of building materials
 • n) Results of the X-Ray fluorescences tests
 • o) Preparation of new lime plaster
 • p) Mock up for new plaster samples
 • q) Schmidt hammer rebound test
 • r) Rebound test on sample panels
 • s) Replastering
 • t) Paint analysis
 • u) New painting on walls
 • Work method statement for treatment of salt attack and rising damp (ms19-20)
 • a) Stage 1: salt desalination
 • b) Stage 2: damp proof course
 • c) Stage 3: replastering
 • Conclusion

634) Komposisi Mortar Kapur Bersejarah***

Zawawi, R. (2009). Komposisi Mortar Kapur Bersejarah. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 2: Lepaan Kapur, 17-19 Julai 2009, Dewan Pusat Pelancongan Negeri Perak, Ipoh, Perak.
 • Pengenalan (ms2-3)
 • Kriteria memilih kaedah analisis (ms3-4)
 • Kaedah persampelan (ms4-5)
 • Kaedah kajian (ms5)
 • Peralatan dan bahan (ms5)
 • Prosedur kajian (ms5-6)
 • Keputusan dan analisis kajian (ms6)
 • Kesimpulan dan cadangan (ms11)

633) Global History, Local History, an Introduction to Building with Lime**

Jenkins, G. (2009). Global History, Local History, an Introduction to Building with Lime. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 2: Lepaan Kapur, 17-19 Julai 2009, Dewan Pusat Pelancongan Negeri Perak, Ipoh, Perak.
 • Introduction (ms2)
 • What is lime (ms2)
 • Who used lime (ms3-5)
 • The nature of lime (ms5-7)
 • Local history-lime use in Penang (ms7-10)
 • Back in the lime light-a green nature (ms10-11)
 • References (ms11-12)

Sunday, July 05, 2009

632) Pengubahsuaian ke atas Rumah Tradisional Terengganu di dalam Persekitaran Semasa***

Noordin, N.H. (2009). Pengubahsuaian ke atas Rumah Tradisional Terengganu di dalam Persekitaran Semasa. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 1: Kerja Kayu, 26-28 Jun 2009, Zoo Taiping, Taiping, Perak.
 • Arkitektur rumah Melayu (ms1-2)
 • Pengalaman menzahirkan Bakawali Sari Warisan (ms2-3)
 • Idea rekabentuk rumah (ms3-4)
 • Pengalaman mendiami Bakawali Sari Warisan (ms4-5)

631) Sistem Sambungan Dalam Pembinaan Rumah Tradisional Melayu***

Hanafi, Z. (2009). Sistem Sambungan Dalam Pembinaan Rumah Tradisional Melayu. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 1: Kerja Kayu, 26-28 Jun 2009, Zoo Taiping, Taiping, Perak.
 • Pengenalan (ms153-154)
 • Fungsi sambungan (ms154-155)
 • Jenis-jenis sambungan (ms155-157)
 • Pemilihan jenis-jenis sambungan (ms157)
 • Jenis-jenis tanggam (ms157-164)
 • Sambungan bertanggam (ms164-174)
 • Rujukan (ms174)

630) Penggunaan Cat di Bangunan-bangunan Warisan di Malaysia***

Baba, M.N. (2009). Penggunaan Cat di Bangunan-bangunan Warisan di Malaysia. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 1: Kerja Kayu, 26-28 Jun 2009, Zoo Taiping, Taiping, Perak. (Dalam Powerpoint).
 • Rumah Puan Johara, No. 66, Kg. Morten, Melaka (ms1)
 • Rumah Puan Ainon, No. 107, Kg. Morten, Melaka (ms1)
 • Masjid Air Barok, Melaka (ms2)
 • Kuil Sri Poyatha, Melaka (ms2)
 • Rumah Penghulu Natar, Melaka (ms2)
 • Bangunan Rumah Kedai, Jalan Laksamana, Melaka (ms3)
 • Bangunan Hong Kong and Shanghai Bank, Melaka (ms3)
 • Pawagam Coliseum, Kuala Lumpur (ms4)
 • Tokong Kuan Yin, Perak (ms4)
 • Istana Kenangan, Perak (ms4)
 • Rumah Tradisional Dato' Wan Ahmad, Alor Setar, Kedah (ms5)
 • Istana Kuning, Alor Setar, Kedah (ms5)
 • Masjid Sungai Relai, Jelebu, Negeri Sembilan (ms5)
 • Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur (ms6)
 • Contoh kaedah cat di bangunan moden (ms6)
 • Rujukan cat berdasarkan warna terhampir dari katalog ICI Dulux Colour Solutions (ms11)

629) Konservasi dan Preservasi Menara Kayu Masjid Tok Pulai Chondong, Kelantan***

Abdul Rahman, A.H. (2009). Konservasi dan Preservasi Menara Kayu Masjid Tok Pulai Chondong, Kelantan. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 1: Kerja Kayu, 26-28 Jun 2009, Zoo Taiping, Taiping, Perak. (Dalam Powerpoint).
 • Pengenalan (ms1)
 • Revsisi ringkas (ms1)
 • Signifikasi projek (ms1)
 • Objektif projek (ms2)
 • Spesifikasi menara (ms2-3)
 • Kronologi perubahan menara (ms3)
 • Detailed drawings (ms3-5)
 • Identifikasi masalah umum (ms5-6)
 • Analisis bahan (ms6-7)
 • Hasil analisa bahan (ms7)
 • Cadangan rawatan pemuliharaan (ms7-)
 • Rawatan kulat dari bahan semulajadi (ms8)
 • Penggunaan asid tanin daripada kayu bakau (ms8)
 • Penyediaan asid tanin semulajadi (ms8-9)
 • Kesimpulan (ms10)

628) Pengenalan Cat Nippon***

Jamaludin, M.A. (2009). Pengenalan Cat Nippon. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 1: Kerja Kayu, 26-28 Jun 2009, Zoo Taiping, Taiping, Perak. (Dalam Powerpoint).
 • Jenama Nippon Paint (ms1-2)
 • Mesin colour creations (ms2-3)
 • Wood/kayu (ms3-6)
 • Jenis-jenis cat (ms7-9)
 • Cat hiasan (decorative) untuk permukaan kayu dan besi (ms9-10)
 • Sistem mengecat (ms10-11)
 • Produk Nippon yang lain secara umum (ms11-12)
 • Perkhidmatan & aktiviti-aktiviti Nippon Paint (ms13)

627) Kerja-kerja Kayu di Bangunan Sanitary Board, Taiping, Perak***

Baharan, R. (2009). Kerja-kerja Kayu di Bangunan Sanitary Board, Taiping, Perak. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 1: Kerja Kayu, 26-28 Jun 2009, Zoo Taiping, Taiping, Perak. (Dalam Powerpoint).
 • Pengenalan (ms1)
 • Langkah-langkah kerja konservasi (ms1)
 • Proses konservasi (ms2)
 • Pemerhatian (ms2-3)
 • Lukisan teknikal (ms3-4)
 • Khemah perlindungan (ms4)
 • Kerja meroboh (ms4)
 • Mengikis cat batu (ms4)
 • Rekahan (ms5)
 • Kerja batu (ms5)
 • Bahan pemgikat (ms5)
 • Mengikis cat kayu (ms6)
 • Dinding kayu (ms6)
 • Tingkap kayu (ms6-7)
 • Tiang reput (ms7)
 • Sambung kayu (ms7)
 • Tampal kayu (ms7)
 • Kerja bumbung (ms8)
 • Papan manis (ms8)
 • Bangunan annex (ms8)
 • Kerja lantai (ms8)
 • Fix louvres (ms9)
 • Kerja siling (ms9)
 • Kerja cat (ms9)
 • Kerja letrik (ms9)
 • Proses konservasi (ms10)
 • Jalan masuk dan letak kereta (ms10)
 • Longkang (ms10)
 • Tangki septik (ms10)

626) Identification and Verification of Timber***

Esakkimuthu, P. (2009). Identification and Verification of Timber. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 1: Kerja Kayu, 26-28 Jun 2009, Zoo Taiping, Taiping, Perak. (Dalam Powerpoint).
 • Specifying timber for building construction (ms1)
 • Identification of timber (ms2-4)
 • Strength groups of timber (ms4-6)
 • Defects that are natural features of timber (ms6-11)
 • Treatment of timber (ms12-18)

625) Virtues of Timber and Its Construction Possibilities***

Mohamad Khaidzir, M.O. (2009). Virtues of Timber and Its Construction Possibilities. Bengkel Bersiri 2009 Konservasi Bangunan Warisan Siri 1: Kerja Kayu, 26-28 Jun 2009, Zoo Taiping, Taiping, Perak.
 • Introduction (ms1-5)
 • How the physical nature of a tree influences use of timber in constructions (ms5-6)
 • Timber cells (ms6-7)
 • The element of timber species (ms8-9)
 • Physical properties and moisture relations of timber (ms9-10)
 • Density of timber (ms10-11)
 • Shrinkage (ms11)
 • Working qualities (ms12)
 • Decay resistance (ms13)
 • Biodeterioration of timber (ms13-14)
 • Performance of timber in fire (ms14-16)

Tuesday, June 30, 2009

624) Heritage Asia**

Abdul Hamid, A. S. (ed.) (2009). Heritage Asia. Volume 6 No. 1, April - June 2009, MPH Group Megazine (M) Sdn. Bhd., Selangor.
 • In the mahometan style - Bangunan Sultan Abdul Samad (ms8-13)
 • Chin Woo Athletic Association - Sports and culture on Petaling Hill, Kuala Lumpur (ms42-48)

Tuesday, June 02, 2009

623) George Town World Heritage Site***

Khor, N. (2008). George Town World Heritage Site. Sympologic Sdn. Bhd., Penang.
 • Introduction (ms3-7)
 • Multicultural enclave map (ms8-12)
 • 1. Colonial quarter (ms13-18)
 • 2. The waterfront (ms19-22)
 • 3. Places of worship and clan enclave (ms23-28)
 • 4. Commercial district (ms29-34)

Saturday, May 02, 2009

Monday, April 13, 2009

621) Benarkah Iskandar Bukan Zulqarnain*

Abd. Razak, A. (2009). Benarkah Iskandar Bukan Zulqarnain, PTS Millennia Sdn. Bhd., Selangor.

Friday, March 13, 2009

620) Heritage Asia**

Abdul Hamid, A. S. (ed.) (2009). Heritage Asia. Volume 5 No. 4, January - March 2009, MPH Group Megazine (M) Sdn. Bhd., Selangor.
 • Discovering Balik Pulau (ms8-15)
 • Creating the Balik Pulau Trail (ms16-19)
 • The cultural heritage of Singapore (ms32-37)
 • Cultural tourism: an uncertain future (ms44-51)
 • Melaka & George Town UNESCO World Heritage Listing ceremony (ms76-78)
 • Stadium Meredeka UNESCO Award ceremony (ms80)

Monday, February 23, 2009

619) The Houses We Live In

Howe, J. (ed.) (2002). The Houses We Live In: An Identification Guide to the History and Style of American Domestic Architecture. Thunder Bay Press, California.

Thursday, February 19, 2009

618) Warisan Kebangsaan 2009***

Jabatan Warisan Negara (2009). Warisan Kebangsaan 2009. Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia, Kuala Lumpur.
 • Pengenalan
 • Senarai warisan kebangsaan 2009
 • Tapak warisan - bangunan / tapak arkeologi
 • Objek warisan - ketara / tidak ketara
 • Tokoh orang hidup

Wednesday, February 11, 2009

Friday, January 23, 2009

616) Architectural Conservation***

Orbasli, A. (2008). Architectural Conservation. Blackwell Science Ltd., Oxford.
 • Introduction (ms3-14)
 • International and historic context of conservation (ms15-36)
 • Theoretical framework and conservation principles (ms37-65)
 • Legislation, policy and guidance (ms66-90)
 • Managing conservation (ms91-111)
 • Causes of decay, environmental services and structures in conservation (ms112-136)
 • Conservation of materials (ms137-184)
 • Regeneration, reuse and design in the historic environment (ms185-207)
 • Conclusion (ms208-210)
 • Glossary (ms211-214)
 • Bibliography (ms215-220)

615) The Architectural Heritage of The Malay World: The Traditional Mosque*

Mohamad Rasdi, M.T. (2000). The Architectural Heritage of The Malay World: The Traditional Mosque. Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor.
 • Part I: A brief description of the origins, functions and history of the mosque (ms1-16)
 • Part II: The meaning of ibadah, solat, iktikaf, tilawah, funery rites and community responsibilities in relation to the idea of the mosque (ms17-46)
 • Part III: A survey of roles, functions and architectural styles of the traditional mosques in Peninsular Malaysia (ms47-107)

614) Conservation Management Plan for The Historic City of Melaka***

Unit Konservasi (2008). Conservation Management Plan for The Historic City of Melaka. Unit Konservasi, Jabatan Perancangan Bandar, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Melaka.
 • Introduction (ms1-4)
 • Area definition (ms5-12)
 • Heritage buildings (ms13-27)
 • Managing changes issues (ms28-37)
 • Building and development control (ms38-50)
 • Movement-traffic management and transportation (ms51-67)
 • Approaches to enhancing visual quality (ms68-69)
 • Tourism management (ms70-91)
 • Economic and management aspect (ms92-102)
 • Conclusion (ms103)
 • Appendix - signage and advertisement display guidelines

613) Nomination Dossier: Historic Cities of The Straits of Malacca***

National Heritage Department (2007). Nomination Dossier: Historic Cities of The Straits of Malacca. National Heritage Department, Ministry of Culture, Arts and Heritage, Kuala Lumpur.
 • Identification of the property (ms1-20)
 • Description (ms21-108)
 • Justification for inscruption (ms109-130)
 • State of conservation and factors affecting the property (ms131-153)
 • Protection and management of the property (ms154-200)
 • Monitoring (ms201-203)
 • Documentation (ms204-242)
 • Contact information of responsible authorities (ms243-249)
 • Signature on behalf of the state party (ms250)

612) Nomination Dossier: Historic Cities of The Straits of Malacca - Executive Summary***

National Heritage Department (2007). Nomination Dossier: Historic Cities of The Straits of Malacca - Executive Summary. National Heritage Department, Ministry of Culture, Arts and Heritage, Kuala Lumpur.
 • Executive summary (ms1-16)
 • Description (ms1-55)
 • Justification for inscription (ms1-8)

611) Heritage Management Plan: Historic City of George Town***

Jabatan Warisan (2008). Heritage Management Plan: Historic City of George Town. Jabatan Warisan, Majlis Perbandaran Pulau Pinang, Pulau Pinang.
 • Introduction (ms2-5)
 • Summary of the heritage management plan structure (ms6-7)
 • Description of the site (ms8-50)
 • Statement of significance (ms51-53)
 • Management issues and challenges (ms54-80)
 • Policy aims and management objectives (ms81-95)
 • Action plan, implementation and monitoring (ms96-99)
 • Appendices (ms100-107)

610) The Study on The Improvement and Conservation of Historical Urban Environment in The Historical City of Melaka***

JICA (2002). Summary Report: The Study on The Improvement and Conservation of Historical Urban Environment in The Historical City of Melaka. Japan International Cooperation Agency, Tokyo, Japan.
 • Introduction (ms1-2)
 • Existing situations and planning issues (ms3-13)
 • Proposed area wide development plan (ms14-23)
 • Pilot area improvement plans (ms24-30)
 • Cost estimate of proposed improvement projects (ms31-41)

609) Summary of Completed Conservation Works***

Unit Warisan (2005). Summary of Completed Conservation Works. Unit Warisan, Jabatan Bangunan, Majlis Perbandaran Pulau Pinang, Pulau Pinang.

 • Dr. Sun Yat Sen's Penang Base 1909-1911, 120 Armenian Street, George Town, Penang (ms1-2)
 • The Cheong Fatt Tze Mansion 1880, No. 14 Leith Street, 10200 George Town, Penang (ms3-4)
 • The Francis Light Protestant Cemetery 1789-1892, Northam Road (Jalan Sultan Ahmad Shah) (ms5-6)
 • Syed Alatas Mansion 1860s, 128, Lebuh Armenian, George Town, Penang (ms7-8)
 • The Acheen Street Mosque 1808, Lebuh Acheh, George Town, Penang (ms9-10)
 • The Khoo Kongsi Stage & Temple 1906, 20 Cannon Square, George Town, Penang (ms11-12)
 • Burma Square 1926, Chow Thye Road & Service Road, George Town, Penang (ms13-14)
 • Hotel 1926, Burma Road, George Town, Penang (ms15-16)
 • The Marines Guild, Penang Heritage Trust Office, 26A Stewart Lane, George Town, Penang (ms17-18)
 • The ABN-AMRO Bank 1904, 9 Beach Street, George Town, Penang (ms19-20)
 • The Carpenters Guild - Loo Pun Hong 1856, Love Lane, George Town, Penang (ms21-22)
 • Suffolk House 1792, Jalan Ayer Itam, George Town, Penang (ms23-24)
 • The Fort Cornwallis 1793, Jalan Tun Syed Sheh Barakbah, George Town, Penang (ms25-26)
 • The Convent Street, Penang 1859, Convent Street, George Town, Penang (ms27-28)

608) Guidelines for Conservation Areas & Heritage Buildings***

Unit Warisan (2005). Guidelines for Conservation Areas & Heritage Buildings. Unit Warisan, Jabatan Bangunan, Majlis Perbandaran Pulau Pinang, Pulau Pinang.
 • Part I - Introduction
 • Planning and conservation (ms2)
 • Conservation principle (ms2)
 • Conservation objectives (ms3)
 • Part II - Heritage buildings
 • General criteria (ms3-4)
 • Classification of heritage buildings (ms4-)
 • Identification and listing of heritage buildings (ms5)
 • Part III - Conservation areas
 • Conservation area (ms5)
 • Assessment and designation of conservation areas (ms5-6)
 • Conservation zones (ms6)
 • Use of planning powers in conservation areas (ms6)
 • Part IV - Heritage building control
 • Alteration and extension (ms7-8)
 • Use (ms8)
 • Height (ms8-9)
 • Demolition (ms9-10)
 • Profile (ms10)
 • Setback (ms10)
 • Facade (ms10)
 • Colour scheme (ms10)
 • Materials (ms10)
 • Roof (ms10)
 • Part V - Conservation areas control
 • Permitted development in conservation area (ms10-11)
 • Conservation area control over demolition (ms11-12)
 • Listed buildings (ms12-14)
 • Unlisted buildings (ms14)
 • Building height (ms14-15)
 • Floorscape and street furnitures (ms15)
 • Car parking (ms15)
 • Traffic management (ms16)
 • Part VI - Advertisement control
 • Location and size (ms17-19)
 • Installation (ms19)
 • Illumination (ms19)
 • Fabric of a building (ms19)
 • Business premises (ms19)
 • Part VII - The unkeep & repair of heritage buildings
 • Annexture A - Characteristic, structure and construction of heritage buildings (12 period)
 • Annexture B - Senarai monumen dan bangunan warisan kategori 1 di dalam kawasan tapak pelancongan Pulau Pinang ke Senarai Warisan Dunia UNESCO (65 buah)
 • Annexture C - Senarai bangunan warisan kategori 2 di dalam kawasan teras tapak penyenaraian Pulau Pinang ke Senarai Warisan Dunia UNESCO (1,656 buah)
 • Annexture D - Senarai bangunan warisan kategori 2 di dalam kawasan pemampan tapak penyenaraian Pulau Pinang ke Senarai Warisan Dunia UNESCO (1,904 buah)
 • Annexture E - Architectural drawing, map and figure

607) Melaka and George Town (Malaysia) Advisory Body Evaluation**

ICOMOS (2008). Melaka and George Town (Malaysia) Advisory Body Evaluation. ICOMOS Report No. 1223. ICOMOS, Paris.
 • Basic data (ms73)
 • The property (ms73-75)
 • Outstanding universal value, integrity and authenticity (ms75-78)
 • Factors affecting the property (ms78)
 • Protection, conservation and management (ms79-82)
 • Monitoring (ms82-83)
 • Conclusions (ms83)

606) A Study of Constructing Timber Architecture: Merging the Skills of Architect, Carpenter and Masonry Workers**

Said, I. (2006). A Study of Constructing Timber Architecture: Merging the Skills of Architect, Carpenter and Masonry Workers. iNTA Conference 2006, Harmony in Culture and Nature, 3-5th. April 2007, Jogjakarta, Indonesia. (Pp.1-8)
 • Introduction (ms1-2)
 • Scopes of work (ms2-4)
 • Implementation process (ms4-7)
 • Concluding remarks (ms7)
 • References (ms7-8)

605) The Old Shophouses as Part of Malaysian Urban Heritage: The Current Dilemma**

Wan Ismail, W.H. & Shamsuddin, S. (2005). The Old Shophouses as Part of Malaysian Urban Heritage: The Current Dilemma. 8th. International Conference of The Asian Planning Schools Association, 11-14th. September 2005. Penang, Malaysia. (Pp.1-18).
 • Introduction (ms2-3)
 • Significance of the old sophouses (ms3-7)
 • Related problems to the old shophouses (ms7-13)
 • Upgrading and conservation / adaptive re-use (ms13-16)
 • Heritage tourism (ms17)
 • Current trends (ms17)
 • Conclusion (ms18)

604) An Influence of Colonial Architecture to Building Styles and Motifs in Colonial Cities in Malaysia**

Chun, H.K., Hasan, A.S., M. Noordin & N. (2005). An Influence of Colonial Architecture to Building Styles and Motifs in Colonial Cities in Malaysia. 8th. International Conference of The Asian Planning Schools Association, 11-14th. September 2005. Penang, Malaysia. (Pp.1-14).
 • Introduction (ms1-3)
 • Identifications of architectural style (ms3-4)
 • The influences (ms4-11)
 • After independence (ms11-13)
 • Conclusion (ms13)
 • Reference (ms14)

Thursday, January 22, 2009

603) The Conservation of Kota Duyung: A Review***

Syed Ariffin, S.A.I. (2003). The Conservation of Kota Duyung: A Review. 2nd. ISFAH 2003 & International Symposium on Asian Heritage, 22nd. August to 10th. September 2003. Urban Design and Conservation Unit (UDCRU), Faculty of Built Environment, University Technology Malaysia, Skudai, Johor. (Pp.1-12).
 • Introduction (ms1)
 • Brief history of Kota Duyung (ms2)
 • Conservation approaches (ms2)
 • The concept of ruin in conservation (ms2-4)
 • Proposed alternatives to conservation of Kota Duyung (ma4-8)
 • Establishing the architecture of Kota Duyung (ms8-10)
 • Documenting the process (ms11)
 • Conclusion (ms12)
 • Bibliography (ms12)

602) Mosque Architecture in Malaysia: Classification of Styles and Possible Influence*

Mohamad Rasdi, M.T. (2007). Mosque Architecture in Malaysia: Classification of Styles and Possible Influence. Jurnal Alam Bina, Jilid 9, No. 3, 2007. Fakulti Alam Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. (Pp.1-37).
 • Introduction (ms1-4)
 • The idea of styles and mosque architecture (ms4-11)
 • The traditional architectural typologies of mosque (ms11-16)
 • Mosque architecture in Malaysia: classification of styles and possible influence (ms17-34)
 • Conclusion (ms34-35)
 • References (ms35-37)

601) Problem Involved in The Conservation of Historic Settlements in Malaysia: Case Study of Kuala Selangor*

Harun, N.Z. (2007). Problem Involved in The Conservation of Historic Settlements in Malaysia: Case Study of Kuala Selangor. Jurnal Alam Bina, Jilid 9, No. 3, 2007. Fakulti Alam Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. (Pp.79-88).
 • Introduction (ms79-80)
 • Problems statement (ms80)
 • Aims of study (ms80-81)
 • Methodology (ms81-83)
 • Results (ms83-85)
 • Problems and recommendations (ms85-87)
 • Conclusions (ms87)
 • Reference (ms87-88)

600) Laporan Kajian Dilapidasi Bangunan Suluh Budiman***

Ahmad, A.G., Shabri, S., Kamal, K.S. & Hembali, M.N. (2008). Laporan Kajian Dilapidasi Bangunan Suluh Budiman. Laporan yang tidak diterbitkan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
 • Pengenalan (ms1-3)
 • Sejarah penubuhan SITC (ms4-10)
 • Sejarah penubuhan Muzium Seri Budiman (ms11-12)
 • Reka bentuk binaan Bangunan Suluh Budiman (ms13-31)
 • Kajian dilapidasi dan kecacatan bangunan (ms32-75)
 • Tata cara kerja dan kaedah konservasi bangunan (ms76-83)
 • Rujukan dan bibliographi (ms84)
 • Kajian dilapidasi Bangunan Suluh Budiman (ms85-141)

Monday, January 19, 2009

599) The Megazine Towards English Profeciency**

Abdullah, U. (ed.) (2009). The Megazine Towards English Profeciency. Vol. 2, MEP Education Consult Sdn. Bhd., Selangor.
 • Heritage Cities of Malaysia - Part 1: The Malacca Chapter (ms17-20)
 • Brief history (ms18)
 • St. Paul's Church (ms18)
 • A'Famosa (ms18)
 • The Stadhuys (ms18-19)
 • Christ Church (ms19)
 • The Kampong Hulu Mosque (ms19)
 • The Kampong Kling Mosque (ms19-20)
 • Cheng Hoon Teng Temple (ms20)
 • Jonker Street (ms20)

Monday, December 22, 2008

598) National Geographic*

Johns, C. (ed.) (2008). National Geographic. December 2008, National Geographic Society, Florida.

Sunday, December 14, 2008

597) Pemuliharaan dan Penyesuaigunaan Semula Bangunan Bersejarah Bagi Menyokong Industri Pelancongan Warisan Negara***

Ab. Wahab, L. & Ahmad, A.G. (2008). Pemuliharaan dan Penyesuaigunaan Semula Bangunan Bersejarah Bagi Menyokong Industri Pelancongan Warisan Negara. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah Alam Bina, 4 Disember 2008. Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi Mara, Perak, Malaysia. (Pp.503-510).

 • Pengenalan (ms503)
 • Pemuliharaan bangunan bersejarah (ms504)
 • Kepentingan pemuliharaan bangunan bersejarah (ms504-505)
 • Penyesuaigunaan semula bangunan bersejarah dengan fungsi baru (ms505-508)
 • Tarikan bangunan bersejarah dalam industri pelancongan warisan negara (ms508)
 • Kesimpulan (ms508-509)
 • Rujukan (ms509-510)

596) Membudayakan Penyelenggaraan Masjid: Satu Kajian di Daerah Kota Samarahan*

Mohd Aris, J. (2008). Membudayakan Penyelenggaraan Masjid: Satu Kajian di Daerah Kota Samarahan. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah Alam Bina, 4 Disember 2008. Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi Mara, Perak, Malaysia. (Pp.495-502).
 • Pengenalan (ms495)
 • Masjid di Malaysia (ms495-499)
 • Penyelenggaraan masjid (ms499-502)
 • Rumusan (ms502)
 • Rujukan (ms502)

595) Pemuliharaan Masjid Ehsaniah Iskandariah, Kg. Kuala Dal, Kuala Kangsar, Perak, Peringkat Pra Kontrak: Tinjauan Perbezaan Dgn. Projek Pemb. Baru**

Harun, S.N., Nordin, T.E., Hasbullah, M.N. & Zainonabidin, A. (2008). Pemuliharaan Masjid Ehsaniah Iskandariah, Kg. Kuala Dal, Kuala Kangsar, Perak, Peringkat Pra Kontrak: Tinjauan Perbezaan Dengan Projek Pembinaan Baru. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah Alam Bina, 4 Disember 2008. Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi Mara, Perak, Malaysia. (Pp.481-494).
 • Pengenalan (ms481)
 • Proses pemuliharaan bangunan bersejarah (ms481-484)
 • Kajian kes: pemuliharaan Masjid Ehsaniah (ms484)
 • Peringkat pertama: kerja awalan (ms484-486)
 • Peringkat kedua: dokumentasi bangunan (ms486-488)
 • Peringkat ketiga: kajian dilapidasi (ms488-489)
 • Peringkat keempat: cadangan kerja pemuliharaan (ms489-491)
 • Penyediaan dokumen tender (ms491-492)
 • Penemuan dan kesimpulan (ms492-493)
 • Rujukan (ms494)

594) Konservasi dan Pembinaan Semula Balai Seni Alor Setar, Kedah***

Mohd Bahari, M. & Zahari, N.F. (2008). Konservasi dan Pembinaan Semula Balai Seni Alor Setar, Kedah. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah Alam Bina, 4 Disember 2008. Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi Mara, Perak, Malaysia. (Pp.472-480).
 • Pengenalan (ms472)
 • Prinsip kerja konservasi (ms473)
 • Kajian kes (ms73-474)
 • Seni bina (ms474-479)
 • Kesimpulan (ms479-480)
 • Rujukan (ms480)

593) Kajian Lapangan ke atas Bangunan Bersejarah di Malaysia Dari Aspek Kecacatan Bangunan dan Pemuliharaan***

Kamal, K.S. & Ahmad, A.G. (2008). Kajian Lapangan ke atas Bangunan Bersejarah di Malaysia Dari Aspek Kecacatan Bangunan dan Pemuliharaan. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah Alam Bina, 4 Disember 2008. Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi Mara, Perak, Malaysia. (Pp.459-471).
 • Pengenalan (ms459-460)
 • Tujuan kajian lapangan (ms460)
 • Pemilihan lokasi dan bangunan untuk kajian lapangan (ms460-464)
 • Tumpuan kajian lapangan (ms464)
 • Borang kajiselidik kajian lapangan (ms464-465)
 • Keputusan analisa data kajian lapangan (ms465-469)
 • Rumusan dan kesimpulan (ms470)
 • Rujukan (ms470-471)