Tuesday, May 15, 2007

228) Kamus Dwibahasa: Edisi Kedua

Ibrahim, S. (2002). Kamus Dwibahasa: Edisi Kedua. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.