Thursday, May 17, 2007

254) Amalan Kerja Pemuliharaan Bangunan Bersejarah di Malaysia ***

Harun, S.N. (2004). Amalan Kerja Pemuliharaan Bangunan Bersejarah di Malaysia. Disertasi Ijazah Doktor Falsafah yang tidak diterbitkan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
 • Pendahuluan (ms1-34)
 • Konsep dan prinsip pemuliharaan bangunan bersejarah (ms35-69)
 • Proses pemuliharaan bangunan bersejarah (ms70-114)
 • Perkembangan pemuliharaan bangunan bersejarah di Malaysia dan undang-undang (ms115-158)
 • Piagam dan piawaian pemuliharaan bangunan bersejarah antarabangsa (159-198)
 • Analisis amalan kerja dan garispanduan pemuliharaan bangunan bersejarah di Malaysia (ms199-260)
 • Kajian kes:
 1. Kerja-kerja pemuliharaan Kota Cornwallis, Georgetown, Pulau Pinang (ms261-290)
 2. Kerja-kerja pemuliharaan Rumah Suffolk, Ayer Itam, Pulau Pinang (ms291-313)
 3. Kerja-kerja pemuliharaan Bangunan Balai Seni Negeri, Alor Setar, Kedah (ms314-335)
 4. Kerja-kerja pemuliharaan dan naik taraf penjara lama Jugra, Kuala Langat, Selangor (ms336-357)
 • Cadangan garispanduan pemuliharaan bangunan bersejarah di Malaysia (ms358-400)
 • Kesimpulan (401-406)
 • Bibliografi (ms407-434)
 • Lampiran:
 1. Senarai monumen, bangunan dan tapak tanah bersejarah yang telah diwartakan di Malaysia Barat.
 2. Piagam dan organisasi pemuliharaan antarabangsa.
 3. Borang soalselidik amalan kerja pemuliharaan bangunan bersejarah di Malaysia.