Friday, December 07, 2007

493) Keperluan Pemuliharaan Bangunan Rumah Kedai Tradisional di Bandaraya Alor Star**

Said, M. S. (2007). Keperluan Pemuliharaan Bangunan Rumah Kedai Tradisional di Bandaraya Alor Star. Prosiding Seminar Kebangsaan Rupabandar Malaysia, 28-29 November 2007, Universiti Teknologi MARA, Perak. Ms. 414-425.
  • Pemuliharaan struktur dan fasad bangunan rumah kedai (ms414-415)
  • Keadaan semasa bangunan rumah kedai (ms416)
  • Analisa keadaan bangunan dan aktiviti pemuliharan bangunan (ms420424)
  • Rujukan (ms425)

No comments: