Friday, May 04, 2007

66) Kisah Melaka 1511

Hashim, M.Y. (2006). Kisah Melaka 1511. Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia, Melaka.

  • Lakaran Kota Famosa semasa pemerintahan Portugis (ms69)