Wednesday, November 05, 2008

586) Analisa 'Pilot Survey' ke atas Tahap Kecacatan dan Pendekatan Pemuliharaan pada Bangunan Bersejarah di Malaysia***

Kamal, K.S. & Ahmad, A.G. (2008). Analisa 'Pilot Survey' ke atas Tahap Kecacatan dan Pendekatan Pemuliharaan pada Bangunan Bersejarah di Malaysia. Proceedings of 7th. Annual Conference Management in Construction Researchers' Association (MICRA) 2008, "Research in Malaysian Construction Industry and Built Environment", 18-19 June 2008. Kulliyyah of Architecture and Environmental Design, International Islamic University Malaysia. (Pp.733-755).
  • Pengenalan (ms.734)
  • Kepentingan pemuliharaan bangunan bersejarah (ms.734-735)
  • Penyataan isu dan masalah (ms.735)
  • Matlamat dan objektif penyelidikan (ms735-736)
  • 'Pilot survey' ke atas bangunan bersejarah di Malaysia (ms736-743)
  • Bentuk soalan 'pilot survey' (ms.743)
  • Keputusan analisa 'pilot survey' (ms.744-753)
  • Rumusan analisa data (ms.753-754)
  • Kesimpulan (ms.754-755)
  • Rujukan (ms.755)

No comments: