Wednesday, November 05, 2008

587) Penyesuaigunaan Semula Bangunan Bersejarah Sebagai Hotel Bagi Menyokong Industri Pelancongan Warisan Negara***

Ab. Wahab, L., Ahmad, A.G. & Mohamed, B. (2008). Penyesuaigunaan Semula Bangunan Bersejarah Sebagai Hotel Bagi Menyokong Industri Pelancongan Warisan Negara. Proceedings of 7th. Annual Conference Management in Construction Researchers' Association (MICRA) 2008, "Research in Malaysian Construction Industry and Built Environment", 18-19 June 2008. Kulliyyah of Architecture and Environmental Design, International Islamic University Malaysia. (Pp.757-771).
  • Pengenalan (ms.758-761)
  • Penyataan masalah (ms.762-763)
  • Ulasan dari penyelidikan terdahulu berhubungkait dengan penyelidikan (ms763-764)
  • Objektif penyelidikan (ms.764)
  • Persoalan penyelidikan (ms.765)
  • Metodologi penyelidikan (ms.765-767)
  • Sumbangan penyelidikan kepada pengetahuan yang baru (ms.768)
  • Kebaikan kepada negara/masyarakat/organisasi (ms.768-769)
  • Rujukan (ms.770-771)

No comments: