Wednesday, November 05, 2008

588) Pendekatan Penyenggaraan Bangunan Bersejarah di Malaysia - Suatu Kajian Awalan**

Abdul Rashid, R. & Ahmad, A.G. (2008). Pendekatan Penyenggaraan Bangunan Bersejarah di Malaysia - Suatu Kajian Awalan . Proceedings of 7th. Annual Conference Management in Construction Researchers' Association (MICRA) 2008, "Research in Malaysian Construction Industry and Built Environment", 18-19 June 2008. Kulliyyah of Architecture and Environmental Design, International Islamic University Malaysia. (Pp.793-810).
 • Pengenalan (ms.794-795)
 • Latar belakang penyelidikan (ms.795-797)
 • Sorotan literatur (ms797-798)
 • Definisi penyenggaraan dalam konsep pemuliharaan (ms798-799)
 • Kepentingan penyenggaraan dalam pemuliharaan bangunan bersejarah (ms.800)
 • Keperluan penyenggaraan dalam pemuliharaan bangunan bersejarah (ms.801-802)
 • Pernyataan masalah (ms.803-804)
 • Matlamat penyelidikan (ms.804)
 • Objektif penyelidikan dan kepentingan penyelidikan (ms.804)
 • Metodologi penyelidikan (ms.805-806)
 • Kesimpulan (ms.807)
 • Senarai rujukan (ms.807-810)

No comments: