Sunday, December 14, 2008

593) Kajian Lapangan ke atas Bangunan Bersejarah di Malaysia Dari Aspek Kecacatan Bangunan dan Pemuliharaan***

Kamal, K.S. & Ahmad, A.G. (2008). Kajian Lapangan ke atas Bangunan Bersejarah di Malaysia Dari Aspek Kecacatan Bangunan dan Pemuliharaan. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah Alam Bina, 4 Disember 2008. Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi Mara, Perak, Malaysia. (Pp.459-471).
  • Pengenalan (ms459-460)
  • Tujuan kajian lapangan (ms460)
  • Pemilihan lokasi dan bangunan untuk kajian lapangan (ms460-464)
  • Tumpuan kajian lapangan (ms464)
  • Borang kajiselidik kajian lapangan (ms464-465)
  • Keputusan analisa data kajian lapangan (ms465-469)
  • Rumusan dan kesimpulan (ms470)
  • Rujukan (ms470-471)

No comments: