Wednesday, February 06, 2008

516) Pemuliharaan Bandar Warisan untuk Pembangunan Pelancongan: Kajian Kes Melaka dan Kota Bharu***

Ahmad, A. G. (1997). Pemuliharaan Bandar Warisan untuk Pembangunan Pelancongan: Kajian Kes Melaka dan Kota Bharu. Laporan Penyelidikan IRPA Jangka Pendek, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
  • Pengenalan (ms2-3)
  • Pemuliharaan bandar (ms4-22)
  • Pembangunan pelancongan di bandar warisan (ms23-31)
  • Kajian kes: bandar Melaka (ms 32-55)
  • Kajian kes: bandar Kota Bharu (ms56-75)
  • Analisa dan penemuan (ms77-84)
  • Cadangan dan rumusan (ms85-86)
  • Rujukan (ms87-88)

No comments: