Sunday, December 14, 2008

596) Membudayakan Penyelenggaraan Masjid: Satu Kajian di Daerah Kota Samarahan*

Mohd Aris, J. (2008). Membudayakan Penyelenggaraan Masjid: Satu Kajian di Daerah Kota Samarahan. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah Alam Bina, 4 Disember 2008. Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi Mara, Perak, Malaysia. (Pp.495-502).
  • Pengenalan (ms495)
  • Masjid di Malaysia (ms495-499)
  • Penyelenggaraan masjid (ms499-502)
  • Rumusan (ms502)
  • Rujukan (ms502)

No comments: